Alminnelige vilkår for pakkereiser

Vilkårene inngår som en viktig del av reiseavtalen mellom forbrukeren og hellasspesialisten.no - det er viktig at du gjør deg kjent med disse.

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EU’s forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold iht art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt. Hellasspesialisten.no kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Hoved reisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med Hellasspesialisten. Alle endringer og avbestilling må gjøres av hoved reisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre dette via hoved reisende. Hoved reisende har ansvaret for at han/hun er tilgjengelig for viktige beskjeder (for eksempel tidsendringer) på adressen og telefonnummeret som er oppgitt til Hellasspesialisten.

2. Hva som omfattes av avtalen.

Avtalen omfatter pakkereise eller enkle bestillinger slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også Hellasspesialisten eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger Hellasspesialisten har gitt på nett i annonser e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den aktuelle reise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Hellasspesialisten skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreiser, båtbilletter eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris. Tilbud den reisende måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

2.1 Særlige vilkår og betingelser

Med ‘særlige vilkår og betingelser’ menes de vilkår og betingelser som gjelder for tjenester som leveres for hellasspesialisten.no av eksterne leverandører

3. Reisens pris og betalingsvilkår

3.1 Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av nettsidene. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise, båtbilletter eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen. Hellasspesialisten kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Hellasspesialisten må også i betingelsene gi den reisende tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i den reisendes favør, jfr Pakkereiselovens § 4-5. Varselet om prisøkning må være meddelt den reisende senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal Hellasspesialisten sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Den reisende må i tilfelle gi beskjed Hellasspesialisten om han vil benytte hevingsretten innen 5 dager etter varsel om prisforhøyelse er mottatt.

3.2 Depositumets størrelse

Ved reisens bestilling betales et depositum pålydende kr 2 500,- samt en eventuell avbestillingsbeskyttelse som ikke kan sies opp i avtaleperioden (kr 195,- se p. 5.3.) innen 7 dager etter bestilling. (disse vilkårne er med charter) Andre vilkår gjelder andre reisetyper. Restbeløpet for hele reisen skal være betalt (i hende Hellasspesialisten 45 dager før avreise. Først etter innbetaling er billetten gyldig. Når bestillinger skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Hvis betalingsbetingelsene ovenfor ikke overholdes, kan reisen betraktes som annullert og eventuelt selges til andre. Hellasspesialisten forbeholder seg retten til å kreve hele reisen betalt av kunden dersom underleverandørene betingelser krever dette.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1 Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Hellasspesialisten.no skal mot tilleggsbetaling tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer den reisende rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Reiseforsikring for tap/skade på reisegods etc og for dekning av legeutgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom kan tegnes hos Hellasspesialisten. Eventuelt kan kunden selv bestille ”Europeisk helsetrygdkort” på trygdekontoret eller på www.nav.no. Vi minner om at man fortsatt bør ha reiseforsikring da denne også dekker privat helsetjeneste eller for eksempel hjemtransport ved sykdom. Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

4.2 Innreisebestemmelser

Hellasspesialisten skal senest ved bestilling av reisen underrette den reisende om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at den reisende må gi Hellasspesialisten de nødvendige opplysninger om sine egne og /eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3 Helseopplysninger

Den reisende skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4 Lovpålagt informasjon vedrørende transport

Hellasspesialisten plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig. Dersom hele eller deler av reisen utføres med et flyselskap som er svartelistet av EU, skal kunden gjøres spesielt oppmerksom på dette, og gis adgang til å heve kjøpet av pakkereisen dersom han velger dette.

4.5 Andre forhold

5. Den reisendes rett til å avbestille eller å overdra reisen

5.1 Avbestilling ved force majeure

Den reisende har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2 Avbestilling mot vederlag

Den reisende kan selv avbestille reisen etter følgende regler:

5.2. Avbestilling

Hellasspesialisten.no anbefaler alle kunder å tegne en privat reiseforsikring som inkluderer avbestillingsforsikring ved sykdom. Ta kontakt med et valgfritt forsikringsselskap, som oftes vil en helårs reiseforsikring være det beste alternativet. Kunden har rett til å avbestille turen innen depositums frist mot ekspedisjonsgebyr på kr. 390,- og kansellering etter depositumsfrist og inntil 45 dager før avreise mot et gebyr tilsvarende depositumet. For avbestillinger senere enn dette, må hele turprisen betales. Avbestillinger må rettes skriftlig og være mottatt innen nevnte frister. Dersom kunden ikke møter til fastsatt flyavgang eller andre fastsatte tidspunkt, må hele turprisen betales av kunden. Det samme gjelder dersom kunden ikke har med seg pass, visum eller annen nødvendig dokumentasjon.

For gruppereiser kan spesielle vilkår gjelde, kontakt vår gruppe- og konferanseavdeling for mer informasjon. Telefon: + 47 22 14 33 33

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsforsikring.

Har den reisende akseptert avbestillingsforsikring har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Den reisende plikter å underrette Hellasspesialisten.no om avbestillingen så snart som mulig etter at vedkommende er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestilling etter dette punkt. Avtalen om avbestillingsforsikring kan ikke sies opp i avtaleperioden. Avbestillingsforsikringen skal minst gi rett til avbestilling dersom den reisende selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at den reisende da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer den reisende eller hans reisefølge, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at den reisende gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Den reisende plikter å gi Hellasspesialisten.no beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Har den reisende akseptert Hellasspesialisten.no sin egen avbestillingsforsikring, skal Hellasspesialisten.no ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsforsikringen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, og med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 450,- pr. person. Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen. Hellasspesialisten.no har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4 Overdragelse av pakkereisen

Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at Hellasspesialisten.no gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisens starter, og at Hellasspesialisten og/eller underleverandøren han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly eller charterselskaper tilhører bla. denne kategori underleverandører. Hellasspesialisten beregner seg et navneendringsgebyr på kr 300,- pr. person. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slik gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Hellasspesialistens opplysningsplikt etter Pakkereiselovens kap. 3 ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil Hellasspesialisten likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Hellasspesialisten har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5 Endring av bestilling

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr. endring, dersom Hellasspesialisten har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger Hellasspesialisten kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Hellasspesialisten må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. Endringer som kreves senere enn 45 dager før avreise kan Hellasspesialisten anse som avbestilling og ny bestilling.

6. Hellasspesialisten rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1 For få tilmeldte

Hellasspesialisten kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel de i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Avlysningen må i så fall skje senest 30 dager før avreise. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene. Om en reise som Hellasspesialisten har rett til å innstille i henhold til foregående punkt inngår i en serie av reiser, har Hellasspesialisten rett til å innstille også andre reiser som inngår i samme serie under forutsetning av at informasjonen skjer så snart som mulig og ikke senere enn 30 dager før avreise. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til den reisende senest ved fristens utløp. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av den reisendes innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

6.2 Hindring utenfor Hellasspesialisten kontroll

Hellasspesialisten kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som hverken selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som f.eks. streik som må likestilles med de forannevnte. Kunden har rett til å delta i en annen pakkereise dersom Hellasspesialisten kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Hellasspesialisten ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt.

6.3 Hellasspesialisten rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Hellasspesialisten kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for den reisende etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument. Hellasspesialisten plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Hellasspesialisten skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Informasjonen om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpig. Endelig informasjon fremgår av billetten. Vi forbeholder oss rett til å korrigere flytiden, dersom endringer inntreffer på et senere tidspunkt. Evt. endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig eller muntlig. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

7. Partenes plikter

7.1 Hellasspesialisten plikter

Hellasspesialisten skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Hellasspesialisten i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Hellasspesialisten skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter Hellasspesialisten å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2 Den reisendes plikter

Den reisende plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser Hellasspesialisten har tatt inn på sin hjemmeside www.hellasspesialisten.no eller på annen måte.

a) Betaling: Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Ved betalings mislighold gis Hellasspesialisten rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Den reisende plikter å gi Hellasspesialisten de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre del leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om frammøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f)  Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranken eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. Om mangler

8.1 Mangler før avreise

Den reisende kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som vesentlig ulempe. Den reisende skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Dersom den reisende, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog den reisendes valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2 Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag den reisende må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Den reisende plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir den rei-sende disse rettighetene:

a) Avhjelp:

Den reisende kan kreve at Hellasspesialisten avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for den reisende. Avslår den reisende retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Hellasspesialisten ikke har vært i stand til dette. Kunden må få skriftlig forhåndsgodkjennelse av Hellasspesialisten før kunden utbedrer selv feil eller mangler.

c) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at den reisende lider tap, kan han kreve erstatning av Hellasspesialisten. Den reisende kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført den reisende vesentlig ulempe. Hellasspesialisten erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Hellasspesialisten kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Hellasspesialisten kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Hellasspesialisten plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Den reisende kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos Hellasspesialisten eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Følgende forhold anses normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise. Avvik fra forventninger den reisende har hatt og som ikke er skapt av Hellasspesialisten, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene den reisende klager på, må anses å være “vanlige” på destinasjonen. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Hellasspesialisten ikke hadde eller burde ha kjennskap til. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Hellasspesialisten kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking skal også betraktes som “påregnelige avvik”.

Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomst tider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Hellasspesialisten eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. Hellasspesialisten ansvar ved hjemreise avsluttes på avreiseflyplassen. Ved forsinkelse på hjemreise dekker ikke Hellasspesialisten ekstrakostnader ved overnatting, transport videre fra flyplass eller lignende. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at den reisende skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon han er berettiget til etter nevnte EU-forordninger. Avvik fra det avtalte som skyldes den reisendes eget forhold.

9. Tvistbehandling

Den reisende plikter å gi Hellasspesialisten beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må den reisende så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til Hellasspesialisten hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

10. Ikrafttredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2007 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2004.

11. FORBEHOLD OM ENDRINGER OG FEIL

Vi tar forbehold om endringer av priser, samt opplysninger gitt i prislister og kataloger etter at disse er trykket. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil og skrivefeil på vår nettside.

Hellasspesialisten billettservice.

Dersom det er bestilt billetter til båt, teater, musikaler etc. gjennom Hellasspesialisten og disse ikke blir benyttet, refunderes ikke billettkostnadene.

Båtbilletter:

Spesielle regler gjelder for kjøp av båtbillettene og er avhengig av hvilket rederi man skal seile med. Hellasspesialisten.no er autorisert forhandler som kan selge og utstede originale båtbilletter på vegne av de største rederiene/båtselskapene i Hellas. Det er rederiets/båtselskapenes særskilte regler som gjelder ved kjøp av båtbilletter via hellasspesialisten.no og den reisende plikter å gjøre seg kjent med disse.

Terms and Conditions  Båtbilletter

BETINGELSER FOR BESTILLING
RESERVASJON/BESTILLING
.
For hver gjennomført reservasjon, vil du få tilsendt en e-post som bekrefter bestillingen med detaljer for reservasjonen/bestillingen av båtbillettene. E-posten vil bli sendt til den e-postadressen du registrerte ved bestillingen. Dersom du mot formodning ikke skulle motta en slik e-post må du snarest mulig ta kontakt med oss enten på ferries@hellasspesialisten.no eller ringe oss på 22143333.
For å gjennomføre en reservasjon/bestilling er det en forutsetning at det er ledig kapasitet på den valgte båtavgangen og at du bestiller billettene 2-3 uker i forkant av selve båtreisen.
Merk at en avgift på 7 % av kjøpesummen legges til bestillingen. Denne dekker bl.a. utgiftene i forbindelse med utgivelse, ekspedisjon og levering av billettene. Den vil du se spesifisert som ''Service fee'' før betaling. Postsending kommer i tillegg,per bestilling 4€


HVORDAN DU FÅR DINE BÅTBILLETER.
Billettene sendes som vanlig post til den adressen dere oppgir ved bestillingen. Billettene blir sendt på kundens ansvar. Du kan mot ekstra betaling få disse levert med bud, eller så kan du hente disse selv ved vårt kontor ved å avtale tid for det.


ENDRINGER - AVBESTILLINGER
Billettene er personlige og kan ikke overdras til andre. Endring av navn er heller ikke tillatt av rederiene i Hellas.
Billettendringer eller avbestillinger kan forårsake økte avgifter. Dette avhenger og varierer fra rederi til rederi i Hellas. En mulighet noen rederier gir er å bruke billetten med ''åpen dato'' slik at man eventuelt kan velge samme tur på en annen dato, men alltid innen samme kalenderår.

Hellasspesialisten.no er kun formidler av båtbilletene og har ingen erstatningsansvar ved f.eks. streik eller andre forhold som kan forhindre kunden å bruke sine billetter. I slike tilfeller skal det aktuelle rederiet kontaktes direkte av kunden, eventuelt forsikringsselskapet til kunden for eventuelt tilbakebetaling av kansellerte båtbilletter.
Beløpet man får refundert ved billettavbestilling er helt avhengig av rederiets regler og kan være at en del av eller hele beløpet eller ingenting tilbakebetales. Dette varierer.

Alle rederier opprettholder retten til å bytte/kansellere reiserute. Om så skjer så hjelper vi med å finne alternative ruter, eller refundere billettbeløpet, minus eks.gebyr og porto.

Endringer eller avbestillinger bør gjøres ved at du/dere tar kontakt med oss på 22143333 eller send oss e-post på ferries@hellasspesialisten.no.

Skulle det være uoverensstemmelser med kjøpte billetter ombord i båten (dobbel setereservasjon etc) er det kun rederiets/båtselskapenes særskilte regler som gjelder ved kjøp av båtbilletter via hellasspesialisten.no og den reisende plikter å gjøre seg kjent med disse. Mener man at man ikke får det man betalte for ved et slik båtbilletthandel, er det noe hellasspesialisten.no ikke har noe påvirkning eller erstatningsansvar for. Henvendelser av denne type skal sendes direkte til båtselskapet man reiser med, aller helst med det lokale kontoret til rederiet eller med en offiser eller resepsjonen om bord i båten dersom dere befinner dere i Hellas.

GENERELL PASSASJERINFORMASJON.
Passasjerene bør helst være ved riktig avgangssted/havn minst en halvtime før båtens avgang.

Du må selv passe på en eventuell endring av for eksempel avgangstid til båten du skal reise med og handle deretter. Hellasspesialisten.no vil også sende ut slik informasjon per e-post hvor dette er mulig.
I tilfellet du mister din båtbillett må du desverre kjøpe nye. Utstedte billetter kan ikke trykkes på nytt og verdien refunderes ikke. I tilfellet hvor dere sporer/finner billettene i ettertid, kan disse som regel sendes til rederiet og blir som oftest refundert.

Rabaterte priser til f.eks. studenter eller andre grupper som militæret, pensjonister osv. gjelder kun for passasjerene som bor i Hellas og kan dokumentere dette ovenfor selskapet.

Ingen opplysning om ditt kredittkort er lagret i vår database. All behandling og bruk av personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningslov og -forskrift.


Ansvarlig Reisearrangør: Reiser til Hellas - Hellasspesialisten.no

PB 46 Vinderen, 0319 Oslo.

Epost: info@hellasspesialisten.no Telefon: 2214333/40088323

Vilkår for kjøp av reise eller reiseelementer fra hellasspesialisten.no.

Foretaksinformasjon:

Linima AS organisasjonsnummer: 997 796 101, og opererer bl.a. hellasspesialisten.no.

Slemdalsveien 89 A 0373 Oslo
Epost: 
info@hellasspesialisten.no

Telefon (+47) 22143333.

Priser:

Alle priser skal fremkomme tydelig i våre tilbud til våre kunder. Prisene er i hovedsak i norske kroner, men i enkelte tilfeller, når varen eller tjenesten kjøpes direkte i Hellas, kan den være i Euro. Dette skal da fremkomme tydelig ved prisinformasjon.

Forbehold:

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder informasjon og pris om varer/tjenester på vår side. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, vi ønsker at du skal få en hyggelig opplevelse og meget god service når du handler med oss.

Personopplysninger:

hellasspesialisten.no behandler persondata i henhold til lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon:

Når du handler hos hellasspesialisten.no blir betalingen behandlet av TELLER, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk. Om du ikke har reiseforsikring gjennom forsikringselskap og ønsker å betale med Visa og MasterCard/Eurocard blir dere belastet automatisk 1,9% i kortgebyr.

For avbestilling, angrerett, salgs og leveringsbetingelser, samt leveranse, betaling, ekspedering og øvrige vilkår les de Alminnelige vilkår for pakkereiser i kolonnen til høyre.